SGNM
SGNM
SGNM

Algemene voorwaarden

Van toepassing voor alle transacties met:

Signum Marketing B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64812863

Multor Media B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5348478

Zowel gezamenlijk als afzonderlijk handelend onder de naam ‘SGNM’


Artikel 1: Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: SGNM.
 3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
  Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan SGNM alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij SGNM partij is, behoudens offertes, opdrachten en overeenkomsten die het karakter dragen van dienstverlening in de vorm van advertentiebemiddeling. Uitsluitend voor onze dienstverlening op het gebied van advertentiebemiddeling zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: advertentiebemiddeling.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 3. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit.

Artikel 3: Offertes

 1. Alle door SGNM verstrekte offertes zijn vrijblijvend. Dit geldt ook voor algemene aanbiedingen van SGNM die vervat zijn in brochures, mailings en dergelijke.
 2. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, transport-, verzend- en koerierskosten.

Artikel 4: Opdrachten en wijzigingen

 1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door:
  - hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen aan de opdrachtgever;
  - hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
 2. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vanaf de aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer aan de opdracht en de daaraan verbonden condities gebonden.
 3. Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd.
  Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de opdrachtgever.

Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.​

Wijzigingen in de opdracht houdt in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden kunnen vervallen.


Artikel 5: Uitvoering van de werkzaamheden​

 1. In geval van overmacht of vertraging welke voor rekening of risico van opdrachtgever komt, komen overeengekomen tijdsbepalingen te vervallen.
 2. Opdrachtgever zal telkens (al dan niet op verzoek van SGNM) tijdig alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en inlichtingen geven.
 3. SGNM is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het niet nakomen door opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel vermelde.
 4. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van een medewerker van SGNM ontslaat SGNM van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en schaden kan doen gelden.
 5. In geval van overmacht – zoals verwoord in artikel 5d- zal SGNM de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende twee weken het recht een opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van SGNM het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en te vergoeden.

Artikel 6: Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen en/of opdracht tot levering van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 7: Prijzen

Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van SGNM, vermeld in overeenkomsten, brochures, mailings, offertes, facturen en dergelijke, exclusief B.T.W. en in euro’s.

Artikel 8: Advieswerkzaamheden

 1. SGNM verricht advieswerkzaamheden naar beste kunnen en inzicht.
 2. SGNM is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen.

Artikel 9: Gebruik klantnamen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag SGNM namen van opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in brochures, mailings, op websites en in overige reclame-uitingen ten behoeve van SGNM.

Artikel 10: Auteursrecht

 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde producten en of diensten, die door of namens opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde, waaronder die voor directe en indirecte schade.
 2. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever, met deze derden overleg voeren om te bezien of volledige overdracht van intellectuele eigendom mogelijk is. Opdrachtnemer is gerechtigd voor het voeren van dergelijk overleg kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien opdrachtgever door het gebruik van door opdrachtnemer geleverde producten of diensten geconfronteerd wordt met een vordering van een derde uit hoofde van een intellectueel eigendomsrecht is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer terstond en in elk geval binnen 48 uur schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet langer verplicht kan worden opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van die derden. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer alle relevante informatie te verschaffen en medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor het voeren van verweer door opdrachtnemer jegens derden.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de facturen van SGNM dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
 2. Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.
 3. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijke gemaakte kosten.
 4. Door SGNM geleverde diensten en producten blijven eigendom van SGNM totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan.

Artikel 12: Opschorting

 1. Indien de opdrachtgever krachtens enige bepaling van deze algemene voorwaarden in verzuim is gekomen is SGNM gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 2. In geval van opschorting van de werkzaamheden is SGNM gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 13: Reclame

 1. Reclames en/of klachten over werkzaamheden van SGNM dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden. Reclames en/of klachten dienen per aangetekend schrijven bij SGNM te worden ingediend.
 2. Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt SGNM geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan en is SGNM niet langer verplicht reclames en/of klachten in behandeling te nemen.
 3. Indien een reclame of klacht door SGNM wordt erkend zal SGNM, naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
 4. Een reclame of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens SGNM op te schorten of te verrekenen met andere facturen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.
 2. De aansprakelijkheid van SGNM is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van een opzet of grove schuld. SGNM is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of andersoortige schade.
 3. SGNM is niet aansprakelijk voor eigen tekortkomingen dan wel tekortkomingen van derden, voor zover die tekortkomingen te wijten zijn aan omstandigheden die voor rekening of risico van opdrachtgever en/of derden komen.
 4. SGNM wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.
 5. Ondanks zorgvuldig testen is SGNM niet aansprakelijk voor het niet of niet juist functioneren van geleverde diensten indien de opdrachtgever zelf de juistheid en het functioneren van de geleverde dienst kan vaststellen.

Artikel 15: Annulering

Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever, ter keuze van SGNM, gehouden te vergoeden:

 • hetzij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten
 • hetzij de overeengekomen vergoeding

Artikel 16: Wijziging en ontbinding

 1. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend, worden overeengekomen.
 2. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van boek 6 het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
  Ontbinding laat onverlet het recht op schadevergoeding jegens de tekort geschoten partij.

Artikel 17: Opeisbaarheid

 1. De vorderingen van SGNM op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging onder of liquidatie van de opdrachtgever.
 2. In de hiervoor genoemde gevallen is SGNM bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.


Artikel 18: Overmacht

Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van SGNM gevergd kan worden, is SGNM gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.

Artikel 19: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem bij uitsluiting gerechtigd hiervan kennis te nemen.

Aldus opgesteld te Arnhem op 7 november 2019

Met cookies en technieken die daarop lijken helpen we je beter en persoonlijker. Dankzij functionele cookies werkt de website goed. Ze hebben ook een analytische functie. Zo maken we de website elke dag een beetje beter. We laten je graag nuttige advertenties zien. Daarom gebruiken we technologie om je gedrag binnen en buiten onze website te volgen. Dat doen we op een anonieme manier. Meer weten? Lees hier alles over onze cookie- en privacyverklaring. Klik op ‘Oké’ om te accepteren. Kies je voor weigeren? Dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies en gebruiken we technieken die daarop lijken. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen op de voorkeuren pagina.