SGNM
SGNM
Multor Media BV h.o.d.n. SGNM

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 –DEFINITIES EN WERKINGSSFEER

1.1. In deze Algemene voorwaarden, hierna: “Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Multor Media B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53484789, mede handelende onder de naam SGNM.
  • Opdrachtgever: de (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten of deze een opdracht heeft verleend, dan wel met Opdrachtnemer daarover in contact staat, ten behoeve van zichzelf of van een derde.
  • Aanbieding: alle aanbiedingen in de vorm van onder meer prijsopgaven, begrotingen en offertes die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitbrengt in het kader van een te sluiten Overeenkomst.
  • Overeenkomst en Opdracht: de door Opdrachtgever met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst met opdracht (i) tot Plaatsing door Opdrachtnemer van een of meer reclame- of andere uitingen of publicaties in of bij een door een derde, hierna: “Uitgever”, te verspreiden medium, gedrukt of digitaal, en/of (ii) tot overige dienstverlening zoals consultancy, verzorgen van metingen en/of statistieken, opmaak, inkoop drukwerk, distributie e.d., hierna: “Overige Dienstverlening”. Onder Overeenkomst wordt hierna tevens Opdracht verstaan, en omgekeerd.
  • Partij(en): Opdrachtnemer en Opdrachtgever afzonderlijk of gezamenlijk.
  • Plaatsing: de plaatsing van een of meer reclame- of andere uitingen of publicaties in of bij een door de Uitgever te verspreiden gedrukt of digitaal medium, met inbegrip van eventuele bijsluiters, opplakkers, meehechters en dergelijke.
  • Plaatsingsdatum: de afgesproken beoogde datum waarop afgesproken Plaatsing in het desbetreffende medium zal verschijnen.
  • Plaatsingsmateriaal: bestanden digitaal of gedrukt, bijvoorbeeld bijsluiters, noodzakelijk voor het uitvoeren van de Plaatsing.
  • Schriftelijk: per brief of elektronisch per e-mail.

1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover de Overeenkomst daarvan afwijkt, dan wel daarvan anderszins schriftelijk en uitdrukkelijk door Partijen is afgeweken. Een dergelijke afwijking betreft uitsluitend de desbetreffende Overeenkomst.

1.3. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.


ARTIKEL 2 – AANBIEDING, OVEREENKOMST EN WIJZIGING

2.1. Een Aanbieding, in welke vorm ook uitgebracht, is te allen tijde vrijblijvend, ook wanneer deze een termijn voor aanvaarding inhoudt. Herroeping door Opdrachtnemer van een Aanbieding is mogelijk binnen vijf (5) werkdagen na aanvaarding door Opdrachtgever.

2.2. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht een begin heeft gemaakt. Opdrachtnemer heeft tot een week vóór de Plaatsingsdatum het recht een Overeenkomst zonder opgaaf van reden of om welke reden dan ook te annuleren, zonder daardoor enige vergoeding te zijn verschuldigd.

2.3. Opdrachtnemer sluit een overeenkomst met Opdrachtgever op eigen naam, en niet als Uitgever en evenmin als agent namens een Uitgever of namens een tussenpersoon, zodat géén rechtstreekse contractuele relatie ontstaat tussen Opdrachtgever enerzijds en de Uitgever of tussenpersoon anderzijds.

2.4. Tenzij Opdrachtgever terstond na de verzending van een opdrachtbevestiging schriftelijk bij opdrachtgever bezwaar kenbaar maakt, levert die bevestiging tussen partijen dwingend bewijs op van hetgeen is afgesproken.

2.5. Opdrachtnemer heeft echter wel het recht om ook na de totstandkoming van de Overeenkomst aantoonbare of door Opdrachtnemer aannemelijk gemaakte vergissingen en omissies te herstellen, en dienovereenkomstige wijzigingen in de Overeenkomst aan te brengen, behoudens voor zover in redelijkheid moet worden aangenomen dat Opdrachtgever de aldus gewijzigde Overeenkomst niet zou zijn aangegaan.

2.6. Behoudens in het geval dat Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in geen enkel opzicht exclusiviteit of prioriteit in het kader van een Plaatsing of Overige Dienstverlening.

ARTIKEL 3 – TARIEVEN EN BETALING

3.1. Behoudens voor zover in de Aanbieding of de Overeenkomst anders is bepaald of daaruit anders voortvloeit, luiden de tarieven excl. BTW, te vermeerderen met eventuele wettelijke toeslagen.

3.2. Voor zover in de Aanbieding of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen tarieven worden gemeld, gelden de ter zake bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven. Dit geldt voor Plaatsingen, maar ook voor Overige Dienstverlening, indien ter zake geen tariefafspraken mochten zijn gemaakt.

3.3. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht treden die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend en waarmee bij de tariefbepaling bepaling geen rekening is gehouden, heeft Opdrachtnemer het recht de daardoor ontstane kostenverhoging aan Opdrachtgever door te belasten.

3.4. Tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald, heeft Opdrachtnemer het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel een genoegzame zekerheidstelling te verlangen, en dient betaling van de facturen van Opdrachtnemer plaats te vinden binnen veertien (14) dagen. Opdrachtgever heeft ter zake van zijn betalingsverplichting geen recht op enige korting, opschorting of verrekening.

3.5. Bij gebreke van tijdige betaling binnen de in de Overeenkomst of de in het vorig lid bepaalde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever over het verschuldigd bedrag aan Opdrachtnemer verschuldigd: (i) de wettelijke (handels)rente als bedoeld in de artikelen 6:119a en 6:120 BW, (ii) alle buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer maakt met een minimum van 15% van de opeisbare vordering, en (iii) alle eventuele gerechtelijke kosten. Alles onverminderd alle overige rechten die Opdrachtnemer in dat geval krachtens de wet heeft.

3.6. In het geval en zolang Opdrachtgever nog enige, al dan niet opeisbare, betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer heeft of bij Opdrachtgever anderszins sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van verbintenissen, heeft Opdrachtnemer recht van retentie op alle door Opdrachtgever of door derden aangeleverde Plaatsingsmaterialen, en heeft Opdrachtnemer voorts het recht haar eigen prestatie(s) op te schorten, onverminderd de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever tegenover die (opgeschorte) prestatie(s). Indien opschorting tot gevolg heeft dat Plaatsing voor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet langer mogelijk is, is dat voor risico van Opdrachtgever en eindigt de desbetreffende verplichting van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 4 – LEVERTIJD OPDRACHTNEMER

4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gelden door Opdrachtnemer opgegeven of afgesproken Plaatsingsdata en levertijden voor haar Overige Dienstverlening als bij wijze van schatting opgegeven, en gelden deze niet als fatale termijn.

4.2. In geval van overschrijding, waarvan geen sprake kan zijn voordat door Opdrachtnemer aan alle voorwaarden voor de uitvoering is voldaan, is Opdrachtnemer niet van rechtswege tot enige vergoeding gehouden.

4.3. Indien de overschrijding meer dan één week bedraagt of zal bedragen, kan Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen inzake de nakoming met inachtneming van een onder de omstandigheden redelijke termijn. Blijft Opdrachtnemer dan in gebreke, dan kan de Opdrachtgever de rechten die de wet hem in dat geval toekent, uitoefenen, waarbij de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden prevaleren boven niet dwingend recht.

ARTIKEL 5 – AANLEVERING EN VERANTWOORDELIJKHEID OPDRACHTGEVER VOOR MATERIALEN, PLAATSING EN COOKIES

5.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever alle Plaatsingsmaterialen tijdig en conform de door Opdrachtnemer verstrekte specificaties, vrij van technische gebreken en virussen, en geschikt voor de beoogde doelen en werking, in te leveren bij (de traffic afdeling van) Opdrachtnemer. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om inleverdatum, technische specificaties, en wijze van aanlevering van Plaatsingsmaterialen bij Opdrachtnemer te verifiëren, en daaraan correcte uitvoering te geven.

5.2. Indien als gevolg van niet tijdige of onjuiste of onvolledige aanlevering van Plaatsingsmateriaal de afgesproken Plaatsing geen doorgang kan vinden, is Opdrachtgever niettemin gehouden de afgesproken prijs te betalen en heeft Opdrachtgever geen recht op een vervangende Plaatsing.

5.3. Opdrachtgever is in alle opzichten volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de Plaatsing alsmede voor het eventueel gebruik (plaatsen en uitlezen) van cookies, en garandeert Opdrachtnemer dat de Plaatsing en/of gebruik van cookies niet in strijd is met de wet en regelgeving, waaronder begrepen de Nederlandse Reclamecode, en dat door Plaatsing en gebruik van cookies geen rechten (waaronder rechten van intellectuele eigendom of van privacy) van derden worden geschonden en dat de Plaatsing en/of gebruik van cookies evenmin op enige andere wijze onrechtmatig is. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en Uitgever van alle claims en vorderingen, kosten en schade in verband met aanspraken van derden verband houdende met de Plaatsing en/of gebruik van cookies.

5.4. De voorgaande leden van dit artikel zijn evenzeer van toepassing wanneer Plaatsingsmaterialen geheel of gedeeltelijk door een derde worden aangeleverd, dan wel gebruik van cookies door derden plaatsvindt.

ARTIKEL 6 – RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

6.1. Opdrachtnemer is verplicht de Overeenkomst naar beste vermogen en goed vakmanschap uit te voeren, conform de ter zake geldende wettelijke en algemeen aanvaarde normen. Indien echter mocht blijken dat Opdrachtnemer geen of onvoldoende controle heeft uitgeoefend op de geschiktheid van aangeleverde Plaatsingsmaterialen, kan Opdrachtgever daaraan geen rechten ontlenen.

6.2. Opdrachtnemer zal bij het geven van adviezen zoveel mogelijk zorgvuldigheid betrachten, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen, indien een advies onjuist of onvolledig mocht zijn. Door Opdrachtnemer afgegeven prognoses zijn schattingen en binden Opdrachtnemer niet.

6.3. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht een derde moet inschakelen, zoals bijvoorbeeld Uitgever of Drukker, zal Opdrachtnemer bij het contracteren met die derde zoveel mogelijk zorgvuldigheid betrachten. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever echter nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming door die derde, zoals wanneer die derde niet, niet tijdig of ondeugdelijk presteert, ook niet wanneer de oorzaak daarvan geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend.

6.4. Opdrachtgever kan zich niet op een gebrek, garantie of enige tekortkoming in de nakoming van een verbintenis beroepen, indien hij zelf in enig opzicht jegens Opdrachtnemer in gebreke is.

6.5. In het geval van een reclame door Opdrachtgever wegens enige tekortkoming of een beroep op een garantie, heeft Opdrachtnemer te allen tijde het recht het gebrek te herstellen of hetgeen ontbreekt aan te vullen.
Eerst nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer hiertoe in staat heeft gesteld en indien Opdrachtnemer daarmee vervolgens na een schriftelijke ingebrekestelling met inachtneming van een redelijke termijn in gebreke blijft, dan kan de Opdrachtgever de rechten die de wet hem in dat geval toekent, uitoefenen, waarbij evenwel de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden prevaleren boven niet dwingend recht.

6.6. Opdrachtnemer heeft het recht een Plaatsing te weigeren indien de inhoud of context daarvan naar het oordeel van Opdrachtnemer, direct of indirect (bijvoorbeeld door een link naar een website) in strijd is met de openbare orde of goede zeden, onder meer – maar niet uitputtend – door de discriminerende, seksistische, racistische en/of haat zaaiende aard ervan, dan wel inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Weigering laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.

6.7. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een Overeenkomst alle toepasselijke regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens in acht nemen.

ARTIKEL 7 – OVERMACHT

7.1. Wanneer sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien Opdrachtnemer door overmacht de verplichtingen niet meer correct kán nakomen, dan wel indien de overmacht situatie meer dan vier (4) weken heeft geduurd en van een Partij verdere vertraging in de nakoming redelijkerwijs niet kan worden verlangd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder ter zake enige vergoeding verschuldigd te zijn. Al hetgeen Opdrachtnemer tot dat moment heeft gepresteerd en zelfstandige waarde vertegenwoordigt, zal op factuur door Opdrachtgever worden betaald.

7.2. Onder overmacht worden in het algemeen verstaan alle niet aan de schuld van Opdrachtnemer te wijten bijzondere omstandigheden die deugdelijke en/of tijdige nakoming door Opdrachtnemer (ver)hinderen, bemoeilijken en/of vertragen, zoals onder meer oorlog, opstand, blokkades en vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, uitsluiting, werkstaking, belemmering door derden, transportproblemen, stagnatie in levering door toeleveranciers of bij ingeschakelde derden, brand, ontploffing, andere storingen bij Opdrachtnemer, natuurgeweld, stagnatie door weersinvloeden en onvoorziene technische problemen.

7.3. Indien Uitgever om welke reden dan ook een Plaatsing weigert of uitstelt, of in enig opzicht wanprestatie pleegt, of indien een andere toeleverancier zoals een drukker in enig opzicht wanprestatie pleegt, waardoor Opdrachtnemer de Overeenkomst niet, niet deugdelijk of niet tijdig kan nakomen, vormt dit voor Opdrachtnemer in de verhouding tot Opdrachtgever overmacht. In een dergelijk geval heeft Opdrachtnemer het recht een Overeenkomst te annuleren, zonder daardoor enige vergoeding te zijn verschuldigd.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1. Behoudens voor zover sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens leidinggevenden, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van enige tekortkoming, en/of een daarop gevolgde beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst. Voorts is te allen tijde aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitgesloten voor: indirecte en gevolgschade, immateriële schade, waaronder tevens begrepen omzet- en winstderving, verlies, schade aan marktaandeel, goodwill en/of reputatie, productieschade en/of- stagnatie, juridische kosten etc., ongeacht of deze schade wordt geleden door Opdrachtgever of een derde ten wiens behoeve Opdrachtgever handelt.

8.2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor alle aanspraken van derden, verband houdende met door Opdrachtnemer geleverde diensten en/of producten dan wel met tekortkomingen aan de zijde van Opdrachtnemer.

8.3. Indien en voor zover op Opdrachtnemer niettemin enige aansprakelijkheid mocht komen te rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze beperkt tot de hoogte van de netto factuurwaarde voor Opdrachtnemer van het deel de Overeenkomst dat met de schade en aansprakelijkheid in verband staat, met een maximum van € 5.000,= (zegge: vijfduizend Euro).

ARTIKEL 9 – DIVERSE BEPALINGEN, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1. Alle rechten, vorderingen en rechtsvorderingen van Opdrachtgever vervallen indien zij niet in rechte tegen Opdrachtnemer aanhangig zijn gemaakt binnen twee (2) maanden nadat ze zijn ontstaan.

9.2. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins rechtens niet afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd geldig. Partijen zullen in goed overleg de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een andere bepaling die voor zover rechtens mogelijk overeenkomt met de strekking van de vervangen bepaling(en).

9.3. Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

9.4. Alle geschillen van juridische en van feitelijke aard welke verband houden met een Aanbieding of Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbank in het arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd.

Aldus opgesteld te Arnhem op 7 november 2019

Met cookies en technieken die daarop lijken helpen we je beter en persoonlijker. Dankzij functionele cookies werkt de website goed. Ze hebben ook een analytische functie. Zo maken we de website elke dag een beetje beter. We laten je graag nuttige advertenties zien. Daarom gebruiken we technologie om je gedrag binnen en buiten onze website te volgen. Dat doen we op een anonieme manier. Meer weten? Lees hier alles over onze cookie- en privacyverklaring. Klik op ‘Oké’ om te accepteren. Kies je voor weigeren? Dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies en gebruiken we technieken die daarop lijken. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen op de voorkeuren pagina.